Projekty 2019/2020

 

 

Projekt pn. „Nie!!! Dla wykluczenia społecznego”

Nr RPWP.07.01.02.-30-0030/18

W związku z rozpoczęciem Projektu „Nie!!! Dla wykluczenia społecznego”  przez  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chodzieży z siedzibą w Chodzieży (64-800), ul. Dworcowa 1 oraz Partnera Projektu Stowarzyszenie Green House  z siedzibą w Trzciance (64-980), ul. Jana Matejki 3c/23, ,informujemy, iż rozpoczęliśmy otwarty nabór uczestników do w/w Projektu.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja-projekty konkursowe.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

 

Grupę docelową Projektu stanowi 48 osób (29K/19M), które spełniają następujące kryteria:

 

1) wiek od 18 roku życia,

2) status osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 a także osoby w ich otoczeniu, z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności,

3) zamieszkanie (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) obszar gmin: Chodzież (gmina miejska i wiejska), Margonin i Szamocin w  powiecie chodzieskim oraz gmin Damasławek, Gołańcz, Mieścisko i Wapno w powiecie wągrowieckim w woj. wielkopolskim,

4) pozostawanie bez zatrudnienia – wyłącznie osoby bierne zawodowo,

 

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

 

W ramach Projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:

  1. 1. Indywidualne poradnictwo zawodowe i podpisanie kontraktów równoważnych z kontraktami socjalnymi: 6 godz./UP

z doradcą zawodowym oraz 1 godz./UP z psychologiem

  1. 2. Treningi umiejętności i kompetencji społecznych(30 godz./grupęx4 grupy =120 godz.
  2. 3. Indywidualne rozmowy z psychologiem (5 godz./UP)
  3. 4. Szkolenia zawodowe (średnio 100 godzin, czas trwania 1,5-2 m-ce)
  4. 5. 3-miesięczne staże zawodowe (dla 25 UP)
  5. 6. Pośrednictwo pracy(10 godz./UP).

Dodatkowo, podczas realizacji Projektu, wszyscy uczestnicy/czki mają zagwarantowany zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia, zarówno te realizowane przed skierowaniem na staż, jak również podczas realizacji samych staży. W trakcie szkoleń wypłacane będą stypendia szkoleniowe.

 

 

 

Szczegółowych informacji dotyczących realizacji Projektu oraz samej rekrutacji mogą Państwo uzyskać pod nr tel.: 574-201-556 lub w siedzibie Projektodawcy UTW ul.Dworcowa 1, 64-800 Chodzież

Administrator: M. Andrzejczak 09.07.2019

Ta witryna korzysta z plików "Cookies", niezbędnych do prawidłowego jej działania. Możesz zablokować, lub usunąć pliki "Cookies" w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików "Cookies", zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Jeżeli chesz uzyskać więcej informacji, zobacz naszą privacy policy.

Akceptuję pliki "Cookies" na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information