Start

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą, jak i inne terminy zawarte i wykorzystane w  niniejszej polityce prywatności (dalej jako „Polityka Prywatności”), mają przede wszystkim znaczenie przypisane im w Polityce Prywatności, a w razie braku definicji w tym dokumencie – znaczenie przypisane im w Regulaminie.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia jak Administrator: zbiera, wykorzystuje i zabezpiecza w ramach Serwisu informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej jako „RODO”), zwane dalej „Danymi”;
 3. Niniejszy dokument ma zastosowanie wyłącznie do informacji zbieranych przez Administratora poprzez Serwis.
 4. Przeglądanie Serwisu bez korzystania z jakiekolwiek usługi, ma co do zasady charakter anonimowy. Dane, w tym nazwisko, adres, numer telefonu czy adres poczty elektronicznej nie są zbierane podczas takiego przeglądania.
 5. Użytkownicy winni mieć świadomość, iż Administrator może przetwarzać Dane tych Użytkowników w zakresie mu przekazanym.
 6. Podanie Danych ma co do zasady charakter dobrowolny, jednak może stanowić warunek skorzystania z usług Serwisu.
 7. Zakres Danych, które będą zbierane na potrzeby korzystania przez Użytkownika z Formularza kontaktowego lub innej formy współpracy jest każdorazowo sprecyzowany w odpowiednim formularzu opatrzonym klauzulą zgody na przetwarzanie Danych tego, kto wysyła formularz.

§ 2

DANE W SERWISIE

 1. Wszelkie Dane w Serwisie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)  zgodnie z treścią RODO.
 2. 2. Administratorem Danych Użytkowników jest Administrator.
 3. Dane zbierane są w celu oraz zakresie związanym z: umożliwieniem Użytkownikom korzystania z Formularza kontaktowego; odpowiadaniem przez Administratora na zapytania, wezwania bądź wnioski Użytkowników bądź zgłoszenia naruszeń praw lub dóbr, a także wypełnianiem prawnie usprawiedliwionych celów Administratora jako administratora Danych.
 4. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści Danych ich dotyczących i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 5. Dane będą udostępniane innym podmiotom wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim zostały przekazane – na podstawie stosownych umów o powierzenie przetwarzania danych, w tym podmiotom świadczącym następujące usługi: informatyczne, hostingu i zarządzania stronami internetowymi, analizy danych, tworzenia kopii zapasowych, bezpieczeństwa oraz przechowywania danych.
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub inne przepisy prawa.
 7. Użytkownik w każdym momencie ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych do celów marketingu bezpośredniego.
 8. Administrator może zgodnie z prawem ujawnić Dane odnoszące się do Użytkowników w ramach współpracy z organami ścigania i innymi osobami trzecimi celem wyegzekwowania ochrony praw lub dóbr.
 9. Dane nie będą podstawą zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mogą jednak podlegać profilowaniu w celach marketingowych.

§ 3

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Serwis kierowany jest do: (a) pełnoletnich oraz nieubezwłasnowolnionych w jakimkolwiek zakresie osób fizycznych; (b) osób prawnych; (c) jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, ale mogących we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania; (d) innych podmiotów gospodarczych bądź (e) osób, które ukończyły trzynaście lat i posiadają zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na dokonywanie ważnych czynności prawnych przy wykorzystaniu Serwisu (w drodze wyjątku).
 2. Administrator wdraża środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem Danych. W celu zabezpieczenia Serwisu przed wszystkimi typowymi obszarami zagrożeń - już na etapie wyboru technologii i architektury Serwisu - podjęto określone wybory technologiczne zmierzające do zwiększenia ochrony Danych przesyłanych do lub z Serwisu przy wykorzystaniu sieci.
 3. Użytkownik winien mieć jednak świadomość, iż przy transmisji danych przy wykorzystaniu sieci nikt nie jest w stanie zagwarantować stu procentowego bezpieczeństwa takiej transmisji. Tym samym pomimo wysiłków, Administrator nie może zagwarantować i nie gwarantuje bezpieczeństwa informacji, w tym Danych przesyłanych do lub z Serwisu, w tym w ramach korzystania z Formularza kontaktowego.
 4. Korzystanie z Formularza kontaktowego wymaga wyrażenia i niecofania przez Użytkownika zgody na przetwarzanie Danych.
 5. W zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności zastosowanie mają odpowiednie warunki Regulaminu oraz normy wyartykułowane w innych właściwych przepisach prawa polskiego.
 6. W przypadku pytań dotyczących kwestii ochrony prywatności lub w przypadku chęci usunięcia/zmiany Danych z naszej bazy, prosimy o kontakt mailowy na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Ta witryna korzysta z plików "Cookies", niezbędnych do prawidłowego jej działania. Możesz zablokować, lub usunąć pliki "Cookies" w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików "Cookies", zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Jeżeli chesz uzyskać więcej informacji, zobacz naszą privacy policy.

Akceptuję pliki "Cookies" na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information